වැල් කූඩයක් වියන හැටි

වත්තේ පිටියේ ඇවිදලා වැල් ටිකක් එකතු කරගන්න. කිරි වැල්, බොකල වැල් එහෙම හොඳයි. වතුර භාජනයක ඒ ටික ගිල්වලා සතියක් විතර පල් කර ගන්න. සතියකින් විතර...

Iron timer

Hi all, My previous iron had a feature it switches itself off when left alone for few minutes. However it died and it was a...

Universal speed controller / dimmer

Hi all, I built this to speed / power control various equipment. Eg. I could run my angle grinder slowly and do careful work, or...

Home made divan

Hi all, I made this divan for my container. It’s made out of 4″ x 2″ timber frame and 3/4″ and 1/2″ MDF boards. This...

My first MDF table

This is my first MDF table. Made out of very basic tools, just jigsaw and drill. Unfortunately, I have only 2 pictures of making it....

DIY wheel dolly

Hi all, I had to move 3 cupboards (2 large wooden ones and 1 steel one) from room to room. I had only myself and...

Home made DIY workshop / Home office

Hi all, This is my home made DIY workshop, home office, quiet resting place. Below are some of the pictures I have while building it....

උසස් තත්වයේ සබන් නිවසේදීම

සබන් යනු තෙලක් භස්මයක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් ලැබෙන ලවණයක්. එය ජලයේත් තෙල් වලත් යන දෙකේම දියවීමයි විශේෂත්වය. සබන් වල තත්වය මනින එක් මිනුමක් වන්නේ total...

බොන්සායි ගහක් හදාගමු

බොන්සායි ගහක් හදාගන්න එක එක රැයකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒත් හදාගත්තට පස්සේ ඒකේ ලස්සන ඉවර වෙන්නේ නෑ. ඒකට අවුරුද්දක් දෙකක් විතර යනවා. ඒ නිසා මේක...

Boat propeller mount

Compared to the drawing, pictures have additional guard. The two screws holding the guard passes through two holes in the outer tube. This make sure...

Pureit filter modification / hack

If you own a Pure-it water filter then it’s very likely you’ve been a victim of flooding due to exhausted filter. Worse part is, most...

Paper Burner

Introduction: As a practice I collect the garbage that produced at my home and those that decompose, put in the compost bin and the rest such...

How to make a nylon propeller

Sorry about the small images. Here’s the how I did it.   Take a blank nylon block. and mark the cuts as shown.    Hold...

Long tail outboard motor

Hi all,   Here’s my modified “Bush Cutter” outboard motor.     Here’s the highlight of this project. Hand crafted propeller out of 1.5inch thick...