වකුගඩු වලින් විෂ ඉවත් කරන රාබු ගෙදරම වවාගමු

රස්නේ පලාත්වල බීරළු රාබුත් සීත පළාත්වල බෝල රාබුත් වවන්න කියලා තමයි කියන්නේ.

1 වැනි සතිය

වැලි කොම්පෝස්ට් 1:1 මිශ්‍රනයක තවාන් කරන්න. රාබු තවාන් කර සිටුවීම අවශ්‍ය නෑ. කෙලින්ම උර වල හෝ පෝච්චි වල හෝ පාත්ති වලම හිටවන්න පුළුවන්. මේ කූර වගේ තියෙන කඳ තමයි අලේ බවට පත්වෙන්නේ.

2 වැනි සතිය

තවානෙන් ගලවා පාත්තියේ සිටුවීම. වැලි ගතිය ටිකක් වැඩි බුරුල් පසක් තමයි හොඳ.

3 වැනි සතිය

සම්පූර්ණයෙන්ම කඳ වැහෙන විදිහට පස් ලංකරන්න

4 වැනි සතිය

5 වැනි සතිය

6 වැනි සතිය

7 වැනි සතිය

8 වැනි සතිය

මල් පිපෙන්න කලින් ගලවන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වුනාට අල බැස්සේ මල් පිපීගෙනමයි.

1855total visits,2visits today

2 Comments

Leave a Reply to lilan priyashantha Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *